پایان نامه های دکترای عمومی پزشکی

رديف

موضوع پايان‌نامه

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع و شماره ثبت

موقعیت

1

بررسی میزان رعایت معیارهای اخلاق پزشکی در 51 پایان نامه تحقیقاتی کا ازمایی بالینی انجام شده از سال 73 تا 76 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارش رشیدیان

دكتراي پزشكي عمومي

1377

 داور

2

بررسي لام‌هاي ميكروسكوپي تهيه شده از لوله‌هاي رحمي نوزادان خرگوش‌هايي كه مادران آنها در طي دوره بارداري با رژيم حاوي 10 درصد روغن ماهي تغذيه شده‌اند.

جواد شيخ‌زاده‌ مقاري

دكتراي پزشكي عمومي

80- 1379

17983

راهنما

3

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به بيماري‌هاي زبان و حلق كه طي 20 سال.

مسعود مسلمي‌فرد خالدي

دكتراي پزشكي عمومي

80-1379

2/18190

راهنما

4

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به بيماري‌هاي دستگاه تنفسي تحتاني كه طي 20 سال.

محسن مقيمي حاجي

دكتراي پزشكي عمومي

80- 1379

راهنما

5

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به بيماري‌هاي آلت تناسلي پروستات و مجراي خروج ادرار در جنس مذكر كه طي 20 سال

محمد غلياف

دكتراي پزشكي عمومي

1380

5/18190

راهنما

6

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به لوله‌هاي فالوپ و پانكراس كه طي 20 سال

محسن سادات صفوي

دكتراي پزشكي عمومي

26/2 /1380

مشاور 

7

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به آپانديس كه طي 20 سال

مجتبي واهب

دكتراي پزشكي عمومي

1380

13/18190

مشاور  

8

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به بيماري‌هاي كليه كه طي 20 سال

اصغر فلاح‌نژاد

دكتراي پزشكي عمومي

1380

5 /18190

مشاور  

9

بررسي تأثيرات هيستولوژيك سرب بر روي شريان‌هاي بزرگ (آئورت و سابكلاوين) و شريان متوسط در خرگوش ماده

زهرا توفيقي‌زواره

دكتراي پزشكي عمومي

1380

80093

 مشاور 

10

بررسي فراواني و ثبت‌گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به تخمدان كه طي 20 سال . . .

كيوان يدالهي

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

29- 18190

راهنما

11

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به مغز استخوان و لوزه كه طي 20 سال . . .

عباس مهديان كله‌بستي

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

10/18190

راهنما

12

طراحی  home page   بیمارستان سینا در شبکه جهانی اینترنت

حمید مشکوری نجفی

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

داور 

13

بررسي اثرات تجويز سرب بر تغييرات بافت‌شناسي قلب جنين موش‌صحرايي رت (Rat)

سيد محمد صدركبير

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

راهنما

14

بررسي فراواني و ثبت‌گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به قلب و عروق كه طي 20 سال . . .

محمدرضا قاضي‌مقدم

دكتراي پزشكي عمومي

1381

راهنما

15

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به پوست كه طي 20 سال . . .

ركسانا آقاخاني

دكتراي پزشكي عمومي

1381

راهنما

16

بررسي فراواني نمونه‌هاي پاتولوژي به روش ICD مربوط به استخوان و مفاصل كه طي 20 سال . . .

ليلا امامي

دكتراي پزشكي عمومي

1381

 23/18190

راهنما

17

بررسي فراواني و ثبت‌گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به بيضه كه طي 20 سال . . .

محمدرضا مصطفايي

دكتراي پزشكي عمومي

13817 /35/18190

راهنما

18

بررسي فراواني نمونه‌هاي پاتولوژي به روش ICD مربوط به غدة لنفاوي كه طي 20 سال . . .

شادي يوسفي

دكتراي پزشكي عمومي

1381

31/35/18190

راهنما

19

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به ولووواژن كه طي 20 سال . . .

محمد فوأد هميتار

دكتراي پزشكي عمومي

1381

27/18190

راهنما

20

بررسي اثرات سرب بر روي ساختار هيستوفيزيولوژيك مفصل زانوي رت (Rat)

محمد رضا عربي

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

 مشاور

21

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به مثانه و ميز راه طي 20 سال . . .

مسعود كوشا

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

40/18190

 مشاور

22

بررسي فراواني و ثبت گزارش به روش ICD نمونه‌هاي مربوط به بيني، حنجره و ناي كه طي 20 سال . . .

مهران شهرياري

دكتراي پزشكي عمومي

81-1380

12-18190

 مشاور 

23

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به سيستم اعصاب محيطي و نخاع طي 20 سال . . .

محمود مظهري

دكتراي پزشكي عمومي

1381

25/18190

 مشاور

24

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به رودة باريك كه طي 20 سال . . .

حامد يزدا‌ن‌نجاد

دكتراي پزشكي عمومي

1381

17/181910

 مشاور

25

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي به CNS كه طي 20 سال . .

رضا قربانپور

دكتراي پزشكي عمومي

1381

26/35/18190

 مشاور

26

بررسي فراواني و ثبت‌گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به چشم و گوش كه طي 20 سال . . .

فرهاد گلفام

دكتراي پزشكي عمومي

1381

9/35/18190

 مشاور

27

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به تيروئيد كه طي 20 سال . . .

پژهان تسليمي

دكتراي پزشكي عمومي

1381

 مشاور

28 

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به غدد بزاقي كه طي 20 سال . . .

علي وكيلي

دكتراي پزشكي عمومي

1381

 مشاور

29

بررسي فراواني نمونه‌هاي پاتولوژي  به روش ICD مربوط به كيسه صفرا كه طي 20 سال . . .

نسرين حسن‌قليايي

دكتراي پزشكي عمومي

1381

15/18190

 مشاور

30

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به مري كه طي 20 سال . . .

مرجان خيام‌زاده

دكتراي پزشكي عمومي

1381

 مشاور

31

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به تيموس طي 20 سال . . .

لطفعلي فروغي‌فرد

دكتراي پزشكي عمومي

82-1381

32/18190

راهنما

32

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به طحال كه طي 20 سال . . .

رضا پذيرا

دكتراي پزشكي عمومي

82-1381

33/35/18190

راهنما

33

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به كبد كه طي 20 سال . . .

فرشاد جليلي‌شاهاندشتي

دكتراي پزشكي عمومي

82-1381

8/18190

 مشاور

34

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به غدد آدرنال و پاراتيرویيد و هيپوفيز كه طي 20 سال . . .

طاها حجتي‌اشرفي

دكتراي پزشكي عمومي

82-1381

34/18190

مشاور 

35

بررسي فراواني و ثبت گزارش با روش ICD نمونه‌هاي مربوط به معده كه طي 20 سال . . .

مجتبی ناديان

دکتری پزشکی عمومي

12/2/83

18/18190

 مشاور

36

بررسي اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1335 تا 1339

هومن گودرزي

سينا قاسمي

حنيف صادقي

دكتري پزشكي عمومي

1384

19449

راهنما

37

بررسي اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1340 تا 1342

توريسا ديلمي

پرورين تنطيفي

بهداد بهادريان

دكتري پزشكي عمومي

1384

19450

راهنما

38

بررسي اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1343 تا 1344

نازلي كرمي

محبوبه يعقوبي

سارا امامي

دكتري پزشكي عمومي

1384

19448

راهنما

39

بررسي اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1345 تا 1346

قاسم باقر شاهي

اعظم الهي

مهرناز ويسيان

دكتري پزشكي عمومي

1384

19446

راهنما

40

بررسي اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1347 تا 1353

بابك سند گل

هاله مهبد

يلدا صالحي

دكتري پزشكي عمومي

1384

19447

راهنما

41

بررسي اپيدميولوژيك اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1335 تا 1353

شهاب بابا كوهي

مهيار طوفان تبريزي

سعيد گرگاتي

دكتري پزشكي عمومي

1384

19445

 مشاور

42

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر تعداد جنين‌هاي لانه گزيني شده در رت

بهروز بيوني

دكتري پزشكي عمومي

1385

19457

راهنما

43

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر تغييرات هيستوپاتولوژيك كورتكس مغز، هيپوكامپ و مخچه در موش‌هاي صحرايي باردار

ناصر سعادت

مهدي شفيعي

حميد ميرزايي

دكتري پزشكي عمومي

1385

19488

راهنما

44

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر تغييرات هيستوپاتولوژيك قلب در موش‌هاي صحرايي باردار

محسن جمالي

دكتري پزشكي عمومي

1385

19581

راهنما

45

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر تغييرات هيستوپاتولوژيك قشر كليه در موش‌هاي صحرايي باردار

محمد سهرابي

دكتري پزشكي عمومي

1385

19486

راهنما

46

بررسي اثرات نيتريك اكسايد بر تغييرات هيستوپاتولوژيك كبد در موش‌هاي صحرايي باردار

محمد بقايي

دكتري پزشكي عمومي

1385

19487

راهنما

47

اثرات مهار كننده (L-NAME) و تشديد كننده (L-Argenine) سنتز نيتريك اكسيد (NO) بر سلول‌های پوركن‍ژ مخچه رت باردار با استفاده از روش‌های ميكروسكوپيك و استريولوژيك 

علیرضا کرم بخش

دكتري پزشكي عمومي

1390

راهنما

پیام برای استاد