پایان نامه های کارشناسی

رديف

موضوع پايان‌نامه

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع و شماره ثبت

موقعیت

1

ااثر روغن ماهي تجاري بر فوليكولوژنز تخمدان خرگوش 

فريده چناري

كارشناسي زيست شناسي دريا

 1383

راهنما

2

اثرات نیتریک اکساید (NO) بر روی باروری (Fertilization)

سمیه خلیل وند

كارشناسي زيست شناسي

1385

راهنما

پیام برای استاد