طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

رديف

عناوین

مدت

نام موسسه محل پژوهش

از

تا

1

بررسي اثرات سرب بر خصوصيات فراساختماني كبد، كليه و طحال جنين رت (Rat) از ديدگاه E.M

25/13/1375

25/10/1376

دانشگاه علوم پزشكي تهران  

2

بررسي اثرات اسيد رسينوئيك (P.C.O) بر التيام جراحات قرنيه از ديدگاه E.M

25/12/1375

25/12/1376

دانشگاه علوم پزشكي تهران

3

بررسي اثرات ناهنجار‌ي‌زايي تجويز همزمان لينيم و جنتامايسين

5 /12/1376

27/5/7813

دانشگاه علوم پزشكي تهران

4

بررسي شاخص‌هاي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

1/7/1377

1/7/1378

دانشگاه علوم پزشكي تهران

5

بررسي صحت و قابليت اطمينان رتبه‌بندي طرح‌هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

25/12/1379

15/6/1380

دانشگاه علوم پزشكي تهران

6

بررسي مقايسه‌اي فراواني ثبت گزارش نمونه‌هاي ارسالي از 4 مركز پاتولوژي دانشگاهي در شهرستان‌هاي يزد و تهران براي مدت 20 سال براساس سيستم ICD0 و ICD10

1 /3 /1380

1/12/1380

دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

بررسي اثرات ليتيم و سرب بر شنوايي خوكچه هندي

25/2 /1379

15/6 /1 138  

دانشگاه علوم پزشكي تهران

8

بررسي اپيدميولوژيك اتوپسي‌هاي انجام شده در بخش پاتولوژي مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1335 تا سال 1355

25/4/1379

25/2/1382

دانشگاه علوم پزشكي تهران

9

بررسی سميت تحت مزمن و هپاتوتوکسيسيته اسانس گل سرخ و اسانس زيره سبز به شکل خوراکی در رت

1/5/1382

1/5/1383

دانشگاه علوم پزشكي تهران

10

تدوين اطلس جنين‌هاي ناهنجار (كاربردي- پزشكي)

20/7 /1382

20/5/1383

دانشگاه علوم پزشكي تهران

11

بررسي اثرات نيتريك اكسايد NO و كمپلكس‌هاي NO بر روند ترميم زخم‌ها در رت‌هاي (Rats) سالم و ديابتي

5 /9 /1381

5/2/1384

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

12

بررسی سميت تحت مزمن و هپاتوتوکسيسيته در اسانس زیره و باریجه

7/11/1383

1384/2/21

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

13

بررسی سميت تحت مزمن و هپاتوتوکسيسيته در اسانس پرتقال و ژرانيوم 

7/11/1383

1384/2/21

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

14

بررسي اثر سيستئامين بر سیتو اسکلتون و ميزان تشكيل جنين‌هاي دو سلولي حاصل از آنها در محيط‌هاي كشت مختلف (TCM199 و  MEME)

15/12/1382

24/5/1384

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

15

بررسي نقش سلول‌هاي چربي بر تزايد سلول‌هاي سرطاني پستان ردة MCF-7 در محيط كشت ماتريكس ژله‌اي كلاژن سه بعدي

1/12/1382

1/12/1384

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

16

بررسی سمِت مزمن داروی Selenocaroteno Protein

7/11/1383

11/2/1385

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

17

بررسی نقش مهارکننده نیتریک اکساید بر عوارض هیستوپاتولوژیک ناشی از کلستاژیس در سلول های هپاتوسیت ومجاری صفراوی داخل لبولی کبد

1383

1385

دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

18

بررسی سمِت تحت  مزمن سه داروی ReciGen,Cinnovex و PTHشرکت سیناژن

15/1/1388

8/6/1388

      دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

پیام برای استاد