سوابق مسئولیت های اجرایی

 • دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته بافت‌شناسي در دبيرخانه شوراي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت و درمان از تاريخ 6/6/79 تا 18/7/83
 • سردبير مجله علمي پزشكي ايلام از تاريخ 20/2/81 تا كنون
 • عضو هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته بافت‌شناسي در دبيرخانه شوراي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت و درمان از تاريخ 14/7/75 تا 12/7/84
 • مدير كل پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران به مدت 7 سال
 • عضو شوراي پژوهشي گروه، دانشكده و دانشگاه در دانشگاه علوم پزشكي تهران از تاريخ 25/1/75 تا 25/5/83
 •  مدیر گروه بافت شناسی دانشكده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهوازاز تاريخ 4/8/71 تا 4/8/72
 • مدیر گروه بافت شناسی آبزیان دانشكده علوم و فنون دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از تاريخ 22/4/84 تا 2/9/84
 • معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلی دانشكده علوم و فنون دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از تاريخ 23/10/83 تا 2/9/84
 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از تاريخ 18/7/84 تا 2/9/84
 • سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز از تاريخ 2/9/84 تا 8/9/85
 •  رئيس دانشگاه شهید چمران اهواز از تاريخ 8/9/85 تا28/6/86
 •  استاد گروه بافت شناسي دانشكده پزشكي علوم دانشگاه علوم پزشكي تهران از تاريخ 1/7/86 تاکنون
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات وفناوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از تاریخ  1/5/86 تاکنون
 • کمیته علمی اموزشی هیات نظارت و بازرسی شورای انقلاب فرهنگی از تاریخ 24 /9/86 تاکنون
 •  مشاور معاونت علمی پژوهشی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از تاریخ 2 /9/87 تاکنون
 •  رئيس بخش هیستوتکنیک گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران از تاريخ 19/9/90 تاکنون
 •  رئيس بخش بافت شناسي گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران از تاريخ 19/11/90 تاکنون
 همچنین:
 • دو جلد از كتاب‌هاي تأليفي ایشان به مدت 4 سال مرجع (رفرانس) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي امتحانات جامع رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و داوطلبين كنكور ورودي كارشناسي ارشد رشته‌هاي بافت‌شناسي و آناتومي بوده است.
 •  كتاب كليات بافت‌شناسي انساني ایشان و همكاران برنده جايزه چهارمين جشنواره ابن‌سينا در دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است.

 

پیام برای استاد