پایان نامه های کارشناسی ارشد(Ms.C)

رديف

موضوع پايان‌نامه

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع و شماره ثبت

موقعیت

آناتومي باليني شكم و بررسي ميزان ابتلا كودكان به فتق اينگوئينال

محمد اكبري

كارشناسي ارشد آناتومي

1368

 داور

2

مقايسه مورفولوژيك ديسپلازي و كارسينوم در جاي گردن رحم

يدا... مشايخي

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1369

داور

3

بررسي تغييرات آلكالين فسفاتاز جفتي در بيماري‌هاي تروفوبلاستيك مول هيداتي‌فورم

مژده صالح‌نيا

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1369

 داور

4

مقايسه مورفومتريك كارسينوم مجاري تهاجمي در تومور اوليه پستان و تومور متاستاتيك عقده‌اي لنفاوي آگزيلاري

عباسعلي كريم‌پور

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1369

 داور

5

مطالعه مورفولوژيكي ترميم عصبي محيطي در رت به وسيله روش هدايت كردن

سعيد رهبر

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1369

داور 

بررسي مورفومتريك تومورهاي آدنومايي كولون

آتيه قنبري

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1369

 داور

7

بررسی واریوسیونֹهای استخوان‌های مچ دست انسان

محمد حسن کریم کشته

كارشناسي ارشد اناتومی

1372

 داور

آناتومي باليني اندام پاييني و بررسي آتروفي عضلات در ضايعات نخاعي

غلامعلي جورسرايي

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1372

 داور

9

بررسي اثرات داروي ان-استيل‌سيستئين بر آسيب‌ سلول‌هاي اپي‌تليال تراشه رت (Rat) ناشي از استنشاق دود سيگار

حميد رشيدي

كارشناسي ارشد آناتومي

1373

داور 

10 

جداسازي گپ جانكشن از سلول‌هاي نرمال كبد انسان و بررسي ميان‌كنش آن با كالمودولين CAMP و يون كلسيم و همچنين تعيين سايت‌هاي اتصال آن با يون‌كلسيم

محمدعلي غفاري

كارشناسي ارشد بيوشيمي

1374

 داور

11

تأثيرات هيستولوژيك روغن ذرت با جيرة غذايي 10 درصد بر روي عروق بزرگ (آئورت- كاروتيد- ساب‌كلاوين) در خرگوش ماده

نورالسادات عقيق

كارشناسي ارشد آناتومي

1375

راهنما

12

بررسي اثرات جيره غذايي حاوي 10 درصد روغن ذرت بر روي تغييرات هيستوموفورلوژيك مخاط كولون خرگوش ماده

شبنم موثقي

كارشناسي ارشد علوم تشريحي

1375

راهنما

13

تأثير رژيم غذايي حاوي روغن ذرت 10 درصد بر روي تغييرات هيستولوژيكي پانكراس خرگوش ماده

فرشته مظفريان

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1375

راهنما

14

روش‌هاي كشت سلولي بافت اپي‌تليال

ايرج جعفري انارلوكي

كارشناسي ارشد آناتومي

1376

راهنما

15

بررسی انسداد لوله وازدفران بر روی مورفولوژی و پارامترهای اسپرم در رت

افروز حبیبی

كارشناسي ارشد آناتومي

1379

داور 

16

بررسي اثرات نيتريك اكسايد "NO" بر تشكيل قلب و رگ‌هاي خوني در جنين موش صحرايي رت (Rat)

طاهره جمالي هرسيني

كارشناسي ارشد علوم جانوري

1381

 مشاور

17

بررسي اثرات كاربرد ماده بنيادي غيرمعدني شده استخوان (DBM) در ترميم حفره آلوئولي رت‌هاي ديابتيك نوع 1

شهريار احمدپور

كارشناسي ارشد علوم تشريحي

82-1381

113

 مشاور

18

اثرات نيتريك اكسايد بر تغييرات هيستومورمتريك تخمدان در موش‌هاي صحرايي ماده (موش سفيد آزمايشگاهي)

عادل قادري

كارشناسي ارشد علوم جانوري

 (تكويني)

1383

 مشاور

19

اثرات نيتريك اكسايد بر تعداد لانه‌گزيني و تغييرات هيستومورفولوژيك ديواره رحم موش صحرايي

نرگس قبه مهاجر

كارشناسي ارشد علوم جانوري

1383

راهنما

20

ااثر روغن ماهي تجاري بر فوليكولوژنز تخمدان خرگوش 

فريده چناري

كارشناسي زيست شناسي دريا

           1383

راهنما

21 

بررسي اثر ملاتونين بر ايسكمي -  ريپرفيوژن روده‌اي رت

سارا سعيدنيا

كارشناسي ارشد آناتومي

1385

 مشاور

22 

بررسي تنوع و پراكنش سخت پوستان ماكروبنتوز خوريات (غنام- دورق-زنگي)به عنوان شاخص هاي زيستس

سيد حسين نبوي

كارشناسي ارشد زيست شناسي دريا

1384

 داور

23 

بررسي اكولوژي بيوفولينگ ها در اسكله هاي بندر امام

الهه خدا بخش

كارشناسي ارشد زيست شناسي دريا

1385

مشاور 

24

مطالعه برخی شاخص های رشد سوماتیک و گنادیک در فیل ماهیان Huso huso  پرورشی در شرایط آب لب شور

سید علی اکبر هدایتی

كارشناسي ارشد شیلات

1385

 مشاور

25

مطالعه هیستولوژیک و مورفومتریک ساختار بافتی لوله های اسپرم ساز و سلول‌های لیدیگ بیضه قوچ نژاد عربی خوزستان طی فصول مختلف سال با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی

مهران درست قول

دكتراي تخصصي علوم آناتومي

1385

8521427

داور 

26

غييرات برخي آمين‌هاي بيوژن و رابطه آن‌ها با بار ميكروبي در ماهي شوريده  نگهداري شده در يخ

احمد رضا حسيني

كارشناسي ارشد شیلات

1386

راهنما

27

بررسی میزان تحمل درد و اثر ضد دردی سیستم ا پیوییدی در مراحل مختلف سیکل تولید مثلی

صدیقه عباسی

كارشناسي ارشد زیست شناسی

1386

 داور

28

اثرات نیتریک اکساید (NO) بر روی باروری (Fertilization)

سمیه خلیل وند

كارشناسي زيست شناسي

1385

راهنما

29

مقايسه تمايز سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان و بافت چربي به سلول‌هاي استئوبلاست در موش‌هاي صحرايي، با تاكيد بر نقش هورمون ملاتونين

آرش زميني

كارشناسي ارشد آناتومي

1386

 داور

30

بررسي تأثير افزايش شوري روي تغييرات كوتاه مدت و دراز مدت سلول‌هاي كلرايد اپي‌تليوم آبششي در ماهي زروك

امير قاضي لو

كارشناسي ارشد شیلات

1387

مشاور 

31

اثر آمینوگوانیدین بر پارامترها، کروماتین و پتانسیل غشای میتوکندری

رفیعه علیزاده

كارشناسي ارشد آناتومي

1388

 داور

32

تأثیر  Condition mediumآستروسیت‌ها بر تمایز سلول هاي بنيادي مغز استخوان و بافت چربي به سلول هاي شبه شوآن

زلیخا گلی پور جوشلی

كارشناسي ارشد آناتومي

1388

 داور

33

بررسی اثرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به سرب بر هیستوژنز قلب جنین رت نژاد Sprague Dawley

 

کیمیا کریمی

 

كارشناسي ارشد علوم جانوري

 (تكويني)

1390

 مشاور

34

اثرات تراتوژنیک جنتامایسین بر لوله‌های منی ساز جنین خرگوش نژاد آلبینو

مریم کاملی

كارشناسي ارشد علوم جانوري

 (تكويني)

1390

مشاور 

35

مقایسه تمایز سلول‌های بنیادی مغز استخوان و ژله وارتون انسانی به هپاتوسیت با تأکید بر نقش رتینوییک اسید

کیوان مرتضایی

كارشناسي ارشد آناتومي

1390

داور 

36

اثرات نوروپروتکتیو تریمتازیدین در مدل تجربی بیماری آلزایمر، القا شده توسط تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین

سید امیر حسینی

كارشناسي ارشد آناتومي

1390

داور 

37

اثرات L-NAME وL-Arginine  بر تشکیل رشته‌های ماهیچه‌ای قلب در جنین موش صحرایی نژاد ویستار

 

سید امیر احسان سمیعی

 

كارشناسي ارشد علوم جانوري

 (تكويني)

23 /6/91

مشاور 

38

بررسي نقش سلکوکسیب بر تغييرات غلظت میزان اينترلوكين-6 ((IL-6 و اینترفرون گاما ((IFN-γ پس از القاي واريكوسل، در موش­های صحرایی نا با­لغ

بهاره حبیبی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

2/4/92

مشاور 

39

بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME بر روند تکوینی فولیکول‌های تخمدان موش‌های صحرایی نژاد ویستار در طول بارداری

نجمه السادات سالاری      

كارشناسي ارشد علوم جانوري

 (تكويني)

24/10/90

 مشاور

40

مطالعه اثر رتینوئیک اسید برتمایز سلول­های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی به سلول­های بیان کننده سیناپتوفیزین در شرایط آزمایشگاهی

نیره ساجدی

كارشناسي ارشد آناتومي

10/6/93

راهنما

41

ردیابی وابران­های هسته بستری ­استریاترمینالیس  و هسته آمیگدال­داخلی  به  ناحیه پره­اپتیک در موش صحرایی پس از انسداد سوراخ­های قدامی بینی

معصومه استاجی

كارشناسي ارشد آناتومي

8/6/93

راهنما

42

بررسی اثرات ناشی از واریس ورید تخمدانی برتغییرات بافتی، رادیکال‌های آزاد و بیان ژن HSP70  در تخمدان موش صحرایی بالغ- لیلا حیدری-تاریخ دفاع 28/11/93

لیلا حیدری

كارشناسي ارشد آناتومي

28/11/93

راهنما

پیام برای استاد