داوری مقالات

ردیف  عنوان 

نام نشریه یا موسسه محل پژوهش 

مقایسه اثار کاربرد یکبار و دو بار در روز عسل بر روند التیام زخم باز پوست موش صحرایی

 دانشگاه شاهد

 2 

جدا سازی و کشت  سلو ل های شوان

دانشگاه شاهد

3

تاثیر انجماد شیشه ای بر میزان زنده ماندن و تکامل بعدی تخمک های متافاز II موش با استفاده از .... 

دانشگاه شاهد

4

Experssion of alkaline phosphatase during osteogenic differentiation of Rat

bone  marrow stromal cells

نشریه پزشکی یاخته

5

مطا لعه فراساختمانی(Ultrastracture)  سلول های استئوبلاست در موش ازمایشگاهی استئوپروتیک 

نشریه پزشکی یاخته

6

تغییرات دامنه حرکتی در مفصل زانو به دنبال قطع انتخابی رباط متقاطع قدامی 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران 

7

بررسی طول وعرض و نمای اتصال رباط های متقاطع زانو و کاربرد بالینی ان در انسان 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران 

8

مطالعه فولیکول ها پس از پیوند تخمدان منجمد شده موش به روش شیشه ای بعد از…… 

دانشگاه شاهد

9

بررسی تاثیرات سیکلوسپورین A  بر بافت تخمدان موش صحرایی 

نشریه پزشکی یاخته  

10

بررسی اثرات گلوکز بالابر روی تکامل جنین موش در مرحله پیش از لانه گزینی در محیط کشت  (HTF) 

دانشگاه شاهد

11

انجماد تعداد محدودی اسپرم انسان در زوناپلوسیدای انسان 

دانشگاه شاهد 

12

جدا سازی سلو ل های  بنیادی جنین 

دانشگاه تربیت مدرس 

13

هیستومورفومتری استخوان اسفنجی مهره دمی رت در طی ابستنی 

دانشگاه علوم پزشكي همدان 

14

Histomorphometry of terabecular bone of coudal vertebrate during Rat pregnancy

دانشگاه علوم پزشكي تهرانActa Medica

 

15

Precutaneous bone marrow grafting of fracture

                             (An experimental study in rabbits)

دانشگاه علوم پزشكي تهران

Acta Medica 

16

بررسی توزیع اسید سیالیک در اپیدیدیم موش 

دانشگاه علوم پزشكي کرمان 

17

بررسی استریو لوژیک اسینی های سروزی و موکوسی غده تحت فکی در رت های دیابتی نر و ماده 

دانشگاه علوم پزشكي شیراز

18

مطالعه اثر حاد کادمیوم بر غده تیموس موش های

Balb/c

دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

19

بررسی اثرات  میدان های الکترومغناطیسی بر سلول های سرتولی در  بیضه موش 

دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

20

بررسی میکروسکوپ الکتروبی  اثرسرب بر تغییرات مورولوژیک  سلول های اندوتلیال آئورت ، شریان کرونر مغزی میانی در خرگوش

دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

21

بررسی بالینی و هیستوپاتولوژیکی تر میم سوختگی درجه دوم با استفاده از گیاه مورد و مقایسه ان با کرم سیلور

سولفادیازین 1% در موش صحرایی سفید

دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

22

مطالعه استریو لوژیک در مرحله اولیه دیابت شیرین هیستوپاتولوژیک آزمایشگاهی 

دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

23

مطالعه تغییرات اسپرم زایی در بیضه و رسیگی نهایی ان در اپیدیدیم موش سوری نزاد Balb/c پس از مصرف هروئین 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران

24

مطالعه هیستوشیمیایی تغییرات کلاژن نوع VI در غشا پایه و بافت مزانژیال کلافه های گلومرولی در موش های دیابتی

Balb/c

نشریه پزشکی یاخته 

25

اثر هروئین بر ساختار بافتی بیضه 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران 

26

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک فیوم های جوشکاری بر اسپرماتوژنزیس در موش صحرایی 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران 

27

تهیه کشت خالص میکروگلیا و شناسلیی اشکال مختلف ان 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران 

28

Ultrastracture of Blood Vessels In Testes of Infertile Men with Non-

obstructive azoospermia That Admitted To TESE-ICSI

دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد

29

بررسی اثر(N-nitro-L-arginine metyl ester (L-NAME) بر روی ضخامت و تعداد سلول های عضله صاف حلقوی پیلور جنین موش صحرایی

 

نشریه پزشکی یاخته

30

PTIO and Qurecetin induced  prevent formation of  drak neurons induced

by inflammatory pain

دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی

31

Lectin Histochemistry Study of  N-acetylgalactosamine Containing

Gglaycoconjugates In Intraductal Carcinoma of the Breast

نشریه پزشکی یاخته

 

32

بررسی  مورفوژنز غده فوق کلیوی در جنین و نوزاد موش

نشریه پزشکی یاخته

 

33

مطالعه بافت شناسی تخمدان میگوی سفید درآاب‌های ساحلی استان هرمزگان 

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

34

سنجش GVBD  فولیکول های تاس ماهی ایرانی به صورت In vitro  بر کار برد ان در انتخاب مولدین مناسب 

نشریه پزشکی یاخته

35

مطالعه هیستومتریک بافت ضمیمه دستگاه گوارش(GALT)  حباب روده ای و روده اصلی ماهی بنی  نژاد Barbus

Sharpeyi

دانشگاه شهید چمران اهواز 

36

مطالعه هیستومورفومتری و هیستومورفولوژی سیاهرگ کلیه گوسفند در سنین مختلف 

دانشگاه شهید چمران اهواز 

37

بررسی  بافت شناسی و هیستوشیمی کولون در چندین گونه از جوندگان شرق ایران 

دانشگاه شهید چمران اهواز 

38

انالیز ایمونوهیستوشیمیک و معنی فیزیولوژیک بیان پروتتین مترشحه شبیه فریزلد نوع 4 (sFRP4)  در تخمدان پلی کیستیک القا شده با تستوسترون پروپیونات در موش ماده بزرگ ازمایشگاهی نابالغ 

نشریه پزشکی یاخته

39

 Amiodarone indiuces morphological changes in rabbit penumocytes

نشریه پزشکی یاخته

40

Correlation between P53 Expression, and Histologically Aggressive and

Non- Aggressive basal Cell Carcinoma

International Journal of Medical Sciences

 

41

بررسي اثرات سيتوتوكسيك استات سرب بر روي  بافت بيضه در خرگوش نژاد نيوزلندي توسط ميكروسكوپ الكتروني 

مجله طب جنوب- دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

42

مقایسه سه روش رنگ آمیزی مقاطع ویبرتومی و پارافینی درحفظ ضخامت بافت هیپوکامپوس رت 

مجله علوم تشریحی ایران

43

بررسی بافت‌شناسی تأثیرات غلظت‌های زیرکشنده دیازینون بر بافت تخمدان ماهی شاه‌کولی بالغ 

مجله زیست‌شناسی ایران

44

Stereological study of the effects of morphine on the mouse spleen

International Journal of Medical Sciences 

45

Laminin Expression during Mouse Lens Development 

مجله چشم پزشکی ایران 

46

تأثیر عصاره گیاه گلپر برتغییرات بافتی بیضه و میزان تسیوسترون در موش 

فصل‌نامه گیاهان دارویی 

47

Anti-ulcerogenic effects of the extract of matricaria chamomilla in experimental gastric ulcer mice 

International Journal of Medical Sciences

48

اثرات اسانس روغني مرزه خوزستاني بر ميزان هموگلوبين A1C اوره و كراتي نين ، سرم در موش هاي صحرايي نر ديابتي 

فصلنامه گياهان دارويي

49

 ANALGESIC EFFECT OF KETAMINE AND MORPHINE AFTER TONSILLECTOMY IN CHILDREN 

 

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

50

بررسی اثرات کاسنی  (Cichorum intybus L.) رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.)  و شوید (Anethum graveolens L.) بر باروری و جنسیت نوزادان در موش صحرایی 

فصلنامه گياهان دارويي

51

بررسي تأثيرات تجربي تجويز كوكائين كراك برروند اسپرماتوژنز و بافت بيضه در موش‌هاي صحرايي نر بالغ

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91 

52

درمان با ملاتونین موجب بهبود شرایط اسپرم و ساختار بیضه از اعمال استرس محرومیت در رت می شود 

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91

53

Effect of Teucrium polium and Boswellia serrata extracts on cotaneus burn wound healing in Balb/C mice

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6- 91

54

بررسی اثر بنزوات پتاسیم بر شاخص رشد و ناهنجاری‌های مورفولوژیک جنین جوجه 

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91

55

بررسی اثر جنس بر ساختار بافتی غده‌ی صنوبری در خرگوش

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91 

56

اولين گزارش وقوع همزمان کليه نعل اسبي و نهان‌بيضگي در يک راس نريان 

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91 

57

تأثیر عصاره دارچین بر کاهش صدمه بافتی القا شده توسط تتراکلرید کربن (CCl4) در موش‌های صحرایی

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91 

58

The effects of hydroalcoholic extract of Zizipus vulgaris L. on burn healing 

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91

59

بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول‌‌‌‌زدایی شده پانکراس گاو

کنگره زیست شناسی کرمان-14الی16-6-91

60

Effect of oral vitamin d3, on blood level of vitamin D

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

61 

اثرحفاظتی زردچوبه (Curcuma longa) بر عواقب تولید مثلی استات سرب در موش‌‌های صحرایی نر دیابتی

فصلنامه گیاهان دارویی

62

کدو تنبل به عنوان یک غذای فوق العاده از سرطان به ویژه سرطان روده و معده جلوگیری می‌کند که در قرآن به آن اشاره شده است

Quran & Medicine

63

اثر عصاره هسته Vitis vinifera بر روي برخي پارامترهاي توليدمثلي در موش صحرايي نر بالغ 

فصل نامه گیاهان دارویی

64

بررسي تأثير حمايتي عصاره هيدروالكلي خارخسك بر سيتوتوكسيسيتي سيس پلاتين بر قدرت زنده ماندن و تعداد اسپرم در موش سوري

فصل نامه گیاهان دارویی

 65

بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیرات نانوذرات نقره بر کلیه طی درمان موضعی بر زخم های پوستی در موش سفید آزمایشگاهی

مجله زیست شناسی ایران

66

Estimation of the cultured cells’ volume and surface area: application of stereological methods on Vero cells infected by rubella virus

Iranian Journal of Medical Sciences

67

اهمیت عوامل مخاطره آمیزدر بیماری عفونی التهاب پستان گاوان بومی ایران

 مجله زیست شناسی ایران

 68

 ارزیابی قطر کلنی‌های تشکیل شده در سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش نا­بالغ در حضور عصاره­ی آبی گرده­ی نخل

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 69

 بررسی اثر تحریک مکرر تخمدانی بر مورفولوژی اندومتر رحم موش در زمان لانه‌گزینی  

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 70

 بررسی اثرات مسمومیت با نیتریت بر بافت شناسی کبد در موش های صحرایی ماده

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

71

بررسی اثر حفاظتی عصاره سیاه دانه بر نواقص ناشی از دگزامتازون

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

72

بررسی اثرحفاظتی ویتامین E بر باروری موش‌های سوری تحت تاثیر مورفین

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

73

بررسی اثر تاموکسیفن بر روند اسپرماتوژنز در رت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

74

تأثیر حمایتی ملاتونین بر اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی تیمار شده با ناندرلون فرافیزیولوژی به روش تانل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

75

Mitigating effect of resveratrol on the structural changes of the mice liver induced by cadmium

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

76

The behavior of Wharton’s jelly mesenchymal stem cells in monolayer 2D culture condition
 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

77

Tracking of mesenchymal stem cell in pancreas of STZ- diabetic mice by fluorescent microscopy

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

78

Benzene changes the rotarod performance test and cerebellar structure and induces anxiety in rats

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

79

Stereological study of the effects of sodium benzoate and/or ascorbic acid on the rat cerebellum

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

80

Histopathological effects of titanium dioxide nanoparticles on rat hepatic tissue

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

81

The Protective Effect of Curcuma longa in Thioacetamide-Induced Hepatic Injury in Rat

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

82

Sertraline and curcumin prevent the morphological changes of the dendrites and neurons induced by stress in medial prefrontal cortex of rats   

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

83

Effects of L-Carnitine and Pentoxifylline on Carbohydrate Distribution of Mouse Testicular Sperm Membrane

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

84

The impact of ovarian stimulation on Muc1 expression in gravid mouse endometrium before implantation  

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

85

Amiodarone induced morphological changes in rabbit pneumocystis 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

86

Mitigating effect of resveratrol on the structural changes of the mice liver induced by cadmium 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

87

اثر عصاره آبي الكلي بذر رازيانه(foeniculum vulgare) بر ميزان زايمان،) بارورسازي و مرده‌زايي) تعداد و نسبت جنسي نوزادان در موش صحرايي ماده نژاد ويستار

 فصل نامه گیاهان دارویی

88

Effect of Different Doses of Manuka Honey in experimentally induced Mouse Typhoid

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, Faculty of Pharmacy, University of Karachi, Karachi-75270, Pakistan

89

تاثير عصاره گياه گلپر بر روي تغييرات بافتي بيضه و ميزان هورمون تستوسترون در موش

 فصل نامه گیاهان دارویی

90

خاصيت ضدباروري عصاره الكلي گياه غازياقي Falcaria vulgaris در موش صحرايي ماده 

 فصل نامه گیاهان دارویی

 

91

اثر حفاظتي عصاره چاي سبز بر پارامترهاي اسپرم و سطوح هورمو ن‌هاي  FSH و LH

در موش تيمار شده با داروي ضد سرطاني پاكلي تاكسل 

 فصل نامه گیاهان دارویی

 

92

مطالعه ساختار بافتی کلیه‌ها در دو پرنده زینتی (فنچ و مرغ مینا)   

 مجله زیست شناسی ایران

 

93

مقایسه دو روش متفاوت انجماد شیشه‌ای بافت تخمدان موش نابالغ با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو

مجله علوم پزشکی مدرس

94

بررسي تأثير حمايتي عصاره هيدروالكلي خارخاسك بر آپوپتوزيس القا شده توسط سيسپلاتين بر بافت بيضه در موش كوچك آزمايشگاهي

فصل نامه گیاهان دارویی

95

بررسي اثر عصاره آبي برگ انبه بر بافت بيضه و فرايند اسپرماتوژنز و قابليت باروري در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار

فصل نامه گیاهان دارویی

 96

 مقایسه دو مدل آندومتریوزیس در موش با استفاده از قطعات بافت و سلول های جداشده آندومتر انسان

مجله علوم پزشکی مدرس: فصلنامه آسیب‌شناسی زیستی 

97

بررسی اثر عصاره کالیگونوم به عنوان یک آنتی‌اکسیدان گیاهی بر بافت تخمدان موش مدل تخمدان پلی‌کیستیک

فصلنامه گیاهان دارویی-24-1-94

پیام برای استاد