سوابق خدمات پژوهشی

45 مقاله

 

داخلي 30

فارسي

30

انگلیسی

9

خارجي 15

انگلیسی

6

  43 سفر علمي براي شركت در كنگره

داخلي 29

 

خارجي 14

 

113 خلاصه مقاله ارائه شده در كنگره‌ها

 

داخلي 92

سخنراني

22

پوستر

59

بدون مقاله

10

خارجي  22

سخنراني

4

پوستر

18

117 پايان‌نامه

دكترای  تخصصي (Ph.D)            23 نفر

راهنما

4

مشاور

3

داوري

16

كارشناسي ارشد (Ms.C)    34

راهنما      

6

مشاور     

10

داوري     

18

دكتراي عمومي پزشكي       46

راهنما     

26

مشاور     

18

داوري     

2

دكتراي داروسازي     12 نفر

 

راهنما     

0

مشاور     

9

داوري    

3

کارشناسی

راهنما     

2

مشاور     

 

داوري    

 

18 طرح تحقيقاتي 

مجري   9

 

 

همكار   8

 

 

 

35 جلد كتاب

 

 

تأليف       31 جلد

24 جلد

نفر اول

 

3 جلد

نفر دوم

 

3 جلد

نفر سوم

 

1+1 جلد

نفر ششم+ نفر پنجم

 

ترجمه        4 جلد

2 جلد

نفر اول

 

4 جلد

نفر چهارم

 

پیام برای استاد