سوابق خدمات آموزشی

رديف

مؤسسه محل تدريس

مدت

مقطع تحصيلي

عناوين دروس تدريسی

از

تا

1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1355

1362

كارشناسي

بيولوژي- فيزيولوژي گياهي

2

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

1362

1374

كارشناسي، دكتراي عمومي،

كارشناسي ارشد

دكتراي تخصصي (PhD)

بيولوژي- بافت‌شناسي عمومي- ميكروسكوپ الكتروني - بافت‌شناسي پيشرفته I و II

هيستوفيزيولوژي- هيستوشيمي- هيستوتكنيك

 

3

دانشگاه تربيت مدرس تهران

1362

1371

كارشناسي ارشد

دكتراي تخصصي (PhD)

بافت‌شناسي پيشرفته I و II

تكنيك‌هاي پيشرفته بافت‌شناسي

4

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1373

1383

كارشناسي ارشد

دكتراي تخصصي (PhD)

دكتراي عمومي پزشكي

بافت‌شناسي عمومي- هيستوفيزيولوژي

هيستوشيمي- ميكروسكوپ الكتروني

بافت‌شناسي دهان و دندان- جنين‌شناسي پيشرفته

5

دانشگاه‌هاي مختلف دولتي و آزاد كه در بالا ذكر نشده مانند: دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تبريز، زاهدان،كرمانشاه، يزد، بوشهر ،اردبيل، ايلام، قم، اهواز

1373

1383

كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي (PhD) ، دكتراي عمومي پزشكي، دكتراي عمومي دندان‌پزشكي،

بافت‌شناسي عمومي، هيستوفيزيولوژي، هيستوشيمي، ميكروسكوپ الكتروني، بافت‌شناسي دهان و دندان، جنين‌شناسي پيشرفته، بيولوژي، جنين‌شناسي عمومي، بافت‌شناسي پيشرفته I و II، تكنيك‌هاي پيشرفته بافت‌شناسي (جهت رشته‌هاي پرستاري و مامايي، علوم آزمايشگاهي، بهداشت كار دهان و دندان، فيزيوتراپي، شنوايي سنجي، گفتار درماني قارچ شناسي، سم شناسي، انگل شناسي، فيزيولوژي، آناتومي، بيوشيمي و غيره با توجه به تخصص خاص آنها)

6

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

1383

1384

کارشناسی، كارشناسي ارشد،

دكتراي تخصصي (PhD)

فيزيولوژي ماهيان، فيزيولوژي جانواران آبزی (نظری و عملی)، اکو فيزيولوژي تکميلی جانواران دريايی

7

دانشگاه شهید چمران اهواز

1384

1385

کارشناسی، كارشناسي ارشد

بافت‌شناسي، زیست شناسی تکوینی، ميكروسكوپ الكتروني، كشت سلول و بافت، جنين شناسي مقايسه‌اي جانوري

8

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1376

تا كنون

دكتراي تخصصي  (Ph.D)،

كارشناسي ارشد، دكتراي پزشكي و دندان‌پزشكي 

بافت‌شناسي عمومي، بافت ‌شناسي پيشرفته II،   بافت ‌شناسي دهان و دندان، هیستوشیمی، تکنیک‌های  پيشرفته میکرو اناتومی 

پیام برای استاد