داوری طرح های تحقیقاتی

رديف

عنوان

نام نشریه یا موسسه محل پژوهش

1

بررسی   قطع عصب سیاتیک بر روی نورون های و تعیین نوع مرگ ایجاد شده بدنبال ان و تعیین زمان شروع مرگ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

2

مقایسه اثر سیلراندودنتیکس بر میزان چسبندگی ماکروفاژهای صفاق به صورت In Vitro

دانشگاه علوم پزشكي تهران

3

تهیه پروتوکل استریل سازی، الوگرافت استخوان...........

دانشگاه علوم پزشكي تهران

4

بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی قابل مشاهده در 24 ماه ساعت اول متولدین سال 1378 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران و عوامل موثر بر ان

دانشگاه علوم پزشكي تهران

5

تغییرات کلسیم و هیستومورفولوژیکی غدد بزاقی به عنوان شاخص تشخیص مصمومیت با گلیکوزیدهای قلبی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

6

بررسی کینیتیک رشد فیبروبلاست های لیگامان پریودنتال انسانی مجاور با یک ترکیب میتوژن

دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

بررسی فراوانی سلول های بنیادی خونساز نمونه های پیوندهای خون محیطی نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد تا هشت رود پس از جمع اوری نمونه

دانشگاه علوم پزشكي تهران

8

بررسی اثر ملاتونین بر ایکیمی-ریپرفیوژن روده ای در رت

دانشگاه علوم پزشكي تهران

9

کاشت سلول های کندروسیت بر روی داربست پلی یورتان متخلخل به منظور ترمیم نقایص غضروفی و ارزیابی سازگاری بافتی و کارایی بالینی ان در مدل های حیوانی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

10

کاشت سلول های کندروسیت بر روی داربست پلی یورتان متخلخل به منظور ترمیم نقایص غضروفی و ارزیابی سازگاری بافتی و کارایی بالینی ان در مدل های حیوانی( -2- )

دانشگاه علوم پزشكي تهران

11

بررسی نقش سیستم دوپامینی هسته شکمی میانی هیپوتالاموس بر تغذیه سطح سرومی هورمون های استرویئدی و پرولاکتین در موش های صحرایی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

12

بررسی اثر تجویز روی تکمیلی بر میزان ناهنجاری ناهنجاری زایی والپروتیک اسید در تکامل لوله عصبی در رت

دانشگاه علوم پزشكي تهران

13

بررسی اثر انتی اکسیدان ها و مهار کننده اختصاصی iNOS در پیشگیری از نار سایی کلیوی ناشی از LPS  در موش صحرایی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

14

بررسی اثرات تابش لیزر کم توان هلیوم – نئون بر تسکین درد و کاهش اتروفی عضلانی در هنگام اسیب اعصاب محیطی

دانشگاه علوم پزشكي تهران

15

سنتز و ارزیابی مشتقات 1و4 دی هیدروپیریدین با فعالیت ضد باروری مردانه

دانشگاه علوم پزشكي تهران

16

بررسی اثر محیط های کشت حاوی غلظت های مختلف سرم جنین گاوی (FBS)  و محیط های بدون سرم بر جداسازی سلول های شوان از عصب سیاتیک موش صحرایی بالغ

دانشگاه علوم پزشكي تهران

17

 بررسی پایداری کروماتین اسپرم در بیماران نابارور با ضایعه نخاعی،  بیماران با ضایعه عروقی و مردان سالم

دانشگاه علوم پزشكي تهران

18

بررسی واکنش بافتی پالپ دندان کانین سگ نسبتRoot MTA  به و سیمان پرتلند نوعI  در مقایسه با  Proo Root MTA

دانشگاه علوم پزشكي تهران

پیام برای استاد