سنوات خدمت مدیریت

فعاليت در پست‌هاي اجرايي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

رديف

سمت و نوع فعاليت

محل

مدت

از

تا

1

مدير كل خدمات پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

1372/7/2

10/7/1373

2

مدير گروه بافت‌شناشي

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

4 /8 /1371

4/8/1372

3

مدير كل خدمات پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

4/7/1374

1/9/1380

4

قائم مقام رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس تهران

8/6/1367

8/6/1368

5

قائم‌مقام معاونت دانشجویی دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس تهران

23/9/1367

23/3/1368

6

مسئول كميته فرهنگي در دانشگاه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1360/28/6

30/6/1362

7

دبير رشته بافت‌شناسي

دانشگاه تربيت مدرس تهران

22/10/1366

25/1/1370

8

عضو دفتر وزير

وزارت فرهنگ و علوم سابق

7/7/1366

7/2/1367

9

رئيس دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد - واحد اهواز

10/5/1371

10/5/1372

10

دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته بافت‌شناسي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6/6/1379

18/6/8313

11

مسئول کميته پزشکی جهاد دانشگاهی

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1/7/6213

6/8/6313

12

معاون پژوهشي دانشكده علوم و فنون دريايي

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

28/10/1383

18/7/8413

13

مدير گروه بافت‌شناشي  ابزیان

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

22/4/1384

تا کنون

14

معاون فرهنگی دانشجوئی

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

18/7/8413

5/9/1384

15

سرپرست دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

2/9/8413

8/9/8513

16

دبير هيأت امناء

دانشگاه‌هاي جنوب غرب كشور

2/9/8413

28/6/8613

17

مدیر پژوهش ستاد احیا استان خوزستان

استانداری خوزستان

30/6/1385

30/6/1386

18

رئيس دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

8/9/8513

28/6/8613

19

نماینده وزیر علوم تحقیقات وفناوری در هیات امناء

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1/5/8613

تاکنون

20

نماینده جهاد دانشگاهی استان خوزستان در شورای دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

28/5/6513

28/5/6513

21

مشاور معاونت علمی پژوهشی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 

              ریاست جمهوری 

2/9/87

تاکنون

22

رییس بخش بافت‌شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19/11/90 

 

23

رییس بخش هیستوتکنیک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

پیام برای استاد