تألیفات و ترجمه‌ها

در جدول زیر با کلیک روی نام بعضی از کتاب ها، اطلاعات و تصاویر آنها را مشاهده میکنید.
 

رديف

عنوان كتاب

نوع کار

تاریخ انتشار

نام ناشر

نام همكاران

1

اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني

تألیف

۱۳۷۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی

2

اصول مقدماتی روشهای بافت شناسی و استریولوژی (همراه با واژه نامه تخصصی)

تألیف

۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده

3

اصول بافت‌شناسي انساني

تألیف

۱۳۷۹

انتشارات پژواك – تهران

دکتر باقر مینایی ، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

4

بافت شناسی پزشکی - جلد اول

تألیف

۱۳۷۹

انتشارات اميد – تهران

دکتر باقر مینایی ، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

5

بافت شناسی پزشکی - جلد دوم

تألیف

۱۳۷۹

انتشارات اميد – تهران

دکتر باقر مینایی ،دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

6

سلول ‌و بافت شناسي مقايسه‌اي (بافت‌هاي اصلي)

تألیف

۱۳۸۰

انتشارات دليل – تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی ، دکتر باقر مینایی، دکتر مهناز آذرنیا

7

سلول و بافت‌شناسي مقايسه‌اي (اورگانولوژي)

تألیف

۱۳۸۰

انتشارات دليل – تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی ، دکتر مهناز آذرنیا

8

بافت شناسي و جنين‌شناسي اختصاصي دهان و دندان

تألیف

۱۳۸۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

9

مجموعه سؤالات بافت‌شناسي مقايسه‌اي

تألیف

۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشکی ايلام

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی ، دکتر بهناز شوهانی

10

کلیات بافت‌شناسی انسانی

تألیف

۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی ، دکتر عبدالرحمن حاج دزفولیان،دکتر علیرضا زرین آرا

11

روش‌هاي كاربردي و واژه‌شناسي تخصصي هيستوتكنيك، استريولوژي و مورفومتري (چاپ اوّل)

تألیف

۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده

12

اصول نظری و روش های پیشرفته بافت شناسی و هیستوشیمی- جلد اول

ترجمه

۱۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دكتر پريچهر پاسبخش، طوبی مهران نیا، دکتر حمید محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری ، دکتر فاطمه ملک

13

اصول نظری و روش های پیشرفته بافت شناسی و هیستوشیمی- جلد دوم

ترجمه

۱۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دكتر پريچهر پاسبخش، طوبی مهران نیا، دکتر حمید محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری ، دکتر فاطمه ملک

14

آناتومی جامعه تنه پزشکی - چاپ اول

تألیف

۱۳۸۴

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر زهرا حیدری- دکتر حمید محمود زاده ثاقب- دکتر محمد حسن كريم فر-دكتر پريچهر پاسبخش-دكتر مهدي مهدي زاده- دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

15

histology-lectures

تألیف

(۱۳۸۳) 2004

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده،دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

16

روش‌هاي كاربردي و واژه‌شناسي تخصصي هيستوتكنيك، استريولوژي و مورفومتري

(چاپ دوم)

تألیف

۱۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود‌زاده

17

مقدمه‌اي برهيستوفيزيولوژي و كلنيكال هيستولوژي

تألیف

۱۳۸۶

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی- دکتر حمید محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری- دكتر ولي الله مرادي- دكتر فاطمه ملك

18

ناهنجاری های جنینی انسان همراه با اطلس رنگی

تأليف

۱۳۸۷

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دكتر حسن مروّتي

19

روش های کاربردی و واژه شناسی تخصصی هیستو تکنیک، استریولوژی و مورفومتری- چاپ سوم

تألیف

۲۳۸۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده

20

آناتومی جامع تنه پزشکی - چاپ دوم

تألیف

۱۳۸۷

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر زهرا حیدری- دکتر حمید محمود زاده ثاقب- دکتر محمد حسن كريم فر-دكتر پريچهر پاسبخش-دكتر مهدي مهدي زاده- دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

21

بافت شناسی پایه جان کوییرا

ترجمه

۱۳۸۹

انتشارات خسروی

دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر ملیحه نوبخت، دکتر سیمین فاضلی پور،دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر طاهره طلایی، دکتر محمود اوراضی زاده، دکتر رستم قربانی

22

ضروریات استریولوژی

تألیف

۱۳۸۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر زهرا حیدری، دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب دکتر حسن مروّتی، دکتر غلامرضا حسن زاده،  دکتر سید محمد علی شریعت زاده، دکتر محمد حسینی شریف‌آباد، دکتر مجید طوافی

23

بافت‌شناسی پزشکی

تألیف و ترجمه

۱۳۸۹

انتشارات جعفری

دکتر باقر مینایی، دکتر فاطمه ملک،دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی دکتر فاطمه افشاری، دکتر هنگامه رضوی، دکتر فرزانه دهقانی، دکتر فهیمه محمد قاسمی، دکتر طاهره مازوچی، دکتر مجید کاتبی، دکتر بهناز شوهانی، دکتر فرزاد رجایی، دکتر اکرم ابولحسن زاده، دکتر مرضیه پناهی، دکتر مهناز آذزنیا

24

فیزیولوژی ماهیان

تألیف

۱۳۹۰

دانشگاه تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر سیدمحمد باقر نبوی، دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب، دکتر زهرا حیدری، دکتر حسن مروّتی، دکتر عبالعلی موحد‌نیا

25

اکو فیزیولوژی جانوران آبزی

تألیف

۱۳۹۰

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشگاه زابل

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر سیدمحمد باقر نبوی، دکتر علی طاهری میرقائد، دکتر زهرا حیدری، دکتر احمد سواری، دکتر حمید چوبینه، دکتر احمد قرایی

26

بافت شناسی پزشکی (جلد اول)

تألیف و ترجمه

۱۳۹۰

انتشارات جعفری

دکتر باقر مینایی، دکتر فاطمه ملک، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر فاطمه افشاری، دکتر هنگامه رضوی، دکتر فرزانه دهقانی، دکتر فهیمه محمد قاسمی، دکتر طاهره مازوچی، دکتر مجید کاتبی، دکتر بهناز شوهانی، دکتر فرزاد رجایی، دکتر اکرم ابولحسن زاده، دکتر مرضیه پناهی، دکتر مهناز آذزنیا

27

بافت شناسی پزشکی (جلد دوم)

تألیف و ترجمه

۱۳۹۰

انتشارات جعفری

دکتر باقر مینایی، دکتر فاطمه ملک، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر فاطمه افشاری، دکتر هنگامه رضوی، دکتر فرزانه دهقانی، دکتر فهیمه محمد قاسمی، دکتر طاهره مازوچی، دکتر مجید کاتبی، دکتر بهناز شوهانی، دکتر فرزاد رجایی، دکتر اکرم ابولحسن زاده، دکتر مرضیه پناهی، دکتر مهناز آذزنیا

28

اکو فیزیولوژی تولید مثل ماهیان

تألیف

۱۳۹۰

انتشارات امید- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چاه بهار- دانشگاه زابل

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر علی طاهری میرقائد، دکتر حمید چوبینه، دکتر امیر‌پرویز سلاطی

29

اطلس بافت شناسی و جنین شناسی تخصصی دهان و دندان

تألیف

۱۳۹۰

انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر حمید چوبینه، دکتر مجید رحمانی، دکتر هاتف قاسمی، نسرین تک زارع، فاطمه ملک

30

مهارتهای آموزشی برای دانشجویان

تألیف

۱۳۹۰

انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر حسن مروتی

31

ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری- همراه با اطلس تصویری

تألیف

۱۳۹۰

انتشارات امید- دانشگاه علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر حسن مروتی، دکتر حمید رضا صادقی رودسری

32

بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان

تألیف

۱۳۹۰

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشگاه زابل

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهیی، دکتر علی طاهری میرقائد، مهندس شقایق روح‌الهی، مهندس سمیرا محمدیان،  مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده

33

لوح فشرده بافت‌شناسی و جنین‌‌شناسی میکروسکوپی دهان و دندان

تألیف

۱۳۹۰

انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، فاطمه ملک، نسرین تک زارع،

34

بافت شناسی پایه جان کوییرا

ترجمه

۱۳۹۰

انتشارات تیمور زاده

ناظر:دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،مترجمین: دکتر محمد نادران، دکتر مرتضی نادران

35

کلیات بافت‌شناسی انسانی

تجدید چاپ با ویراستاری کامل

تألیف

۱۳۹۱

انتشارات امید- دانشگاه علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، نسرین تک زارع، فاطمه ملک،

36

جنین‌شناسی ماهیان استخوانی

تألیف

۱۳۹۱

 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده، مهندس حسین پناهی صاحبی، دکتر علی طاهری میرقائد

37

ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری

(همراه با اطلس تصاویر)

تألیف

۱۳۹۱

انتشارات امید- دانشگاه علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر حسن مروتی، دکتر حمید رضا صادقی پور رودسری

38

روش‌هاي كاربردي و واژه شناسي تخصصي هيستو تكنيك، استريولوژي و مورفومتري

(چاپ  چهارم- .ویرایش سوّم)

تألیف

۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دكتر حميد محمود زاده ثاقب، دكتر زهرا حيدري

39

ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی

تألیف

۱۳۹۲

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، سیده مریم کاملی، مریم خانه‌زاد

40

مهارت‌های آموزشی برای دانشجویان

تألیف

۱۳۹۲

انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر طیبه رستگار

41

بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان

تألیف

۱۳۹۲

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشگاه زابل

دکتر علی طاهری میرقائد، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، مهندس شقایق روح الهی، مهندس سمیرا محمدیان، مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده

42

چکیده بافت شناسی

تألیف

۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

43

اطلس رنگی آسیب‎شناسی بیماری‎های ماهی

تألیف

۱۳۹۳

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

دکتر علی طاهری میرقائد-مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده- دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

44

مبانی عملی و کاربردی میکروسکوپ الکترونی

تألیف

۱۳۹۳

 انتشارات امید

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دکتر علی طاهری میرقائد

45

کلیات بافت شناسی انسانی

تألیف

۱۳۹۳

 انتشارات امید

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي

46

 چکیده بافت شناسی

چاپ دوم

تألیف

۱۳۹۳

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، فاطمه ملک

47

ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی 

تألیف

۱۳۹۳

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی  

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دکتر حسن مروتی

48

دانشنامه پزشکی پدیده

ناظر

۱۳۹۳

 انتشارات آرتین طب

ناظر دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی و 25 استاد دانشگاه
نویسنده:سهیل میرزایی

49

بافت‌شناسی برای سَم‌شناسان

تألیف

۱۳۹۴

 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی، دکتر غلامرضا حسنزاده، دکتر حسین نجف‌زاده ورزی 

50

متامورفوز در آبزیان و حشرات

تألیف

۱۳۹۴

 

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

51

کلیات جنین‌شناسی بالینی واطلس منظوم جنین‌های ناهنجار

تألیف

۱۳۹۴

 انتشارات سفیر سلامت

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی، سهیل میرزایی

پیام برای استاد