شرکت در کارگاه ها

رديف

عنوان کارگاه

مدت

نام موسسه محل پژوهش

از

تا

1

کارگاه آموز.شی اپراتوری دستگاه Emage CAS

12/8/1370

24/8/1370

شرکت مهندسی دانش افزار

2

کارگاه آموزش روش تحقیق

11/10/1372

16/10/1372

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

3

آموز.ش مفاهیم اولیه ریز کامپیوتر  و کار با سیستم عامل DOS

27/4/1372

21/5/1372

شرکت داده پردازی ایران

4

Workshop on Electeron Microscope

1991/11/16

1991/11/25

Carl Zeiss

5

اولین دوره کازمایی بالینی

1/5/1374

29/5/1374

دانشگاه علوم پزشكي تهران

6

کارگاه آموز.شی Curriculum Planings

1/2/1375

2/2/1375

دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

اولین کارگاه  یک روزه روش نگارش مقالات علوم پزشكي بر اساس مصوبه بین الملللی سردبیران مجلات پزشكي(VANCOUVER)

16/2/1375

16/2/1375

دانشگاه علوم پزشكي تهران

8

کارگاه آموز.شی کشوری طرح پیشگیری از موارد جدید و شناسایی ناقلین تالاسمی

26/6/1375

29/6/1375

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

9

فرایند آموزش در علوم پزشكي

21/9/1377

25/9/1377

دانشگاه علوم پزشكي تهران

10

Recent  Advences in Medical Toxicology and Legal Medicine

(Forencic Cytology & Histophatology)

1998/11/2

1998/11/7

India,Delhi,AIIMS

11

اشنایی با سیستم اطلاع رسانی پزشکی

6/7/1378

6/7/1378

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

12

تبیین ماموریت دانشگاه

16/9/1379

17/9/1379

دانشگاه علوم پزشكي تهران

13

طرح ارزشیابی

12/6/1380

13/6/1380

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

14

کارگاه تکمیلی روش تحقیق

14/9/1380

14/9/1380

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

15

توجیه هیات علمی برای ارتقا

26/3/1381

26/3/1381

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

16

تدوتن C.V

27/3/1381

27/3/1381

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

17

Scientific Writing

12/10/1138

13/10/1138

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

18

(Scientific Writing (Intermediate Level

18/10/1138

18/10/1138

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

19

کارگاه روش تحقیق متوسط

27/10/1382

2/11/1382

دانشگاه علوم پزشكي تهران 

20

Process Reserch

29/11/1382

29/11/1382

دانشگاه علوم پزشكي تهران

21

اولین کارگاه نظری و عملی پرفیوژن ارگان

3/12/1382

6/12/1382

دانشگاه علوم پزشكي تهران

22

نقد مقالات

23/12/1382

24/12/1382

دانشگاه علوم پزشكي تهران

23

Scientific Writing- سطح پیشرفته

21/3/1383

21/3/1383

دانشگاه علوم پزشكي تهران

24

کارگاه اموزشی

18/4/1384

18/4/1384

دانشگاه شهید چمران اهواز

25

Methods for the scienceand Management of Esturine and Costal Areas, with Emphasis on Coral Reefs and Mangroves

2007/1/9

2007/1/12

UniversityofHormozgan 

26

کارگاه اموزشی گردهمایی متخصصان علوم زیستی دریا

21/8/1384

23/8/1384

مرکز ملی اقیانوس شناسی ایرانی 

پیام برای استاد