عضویت در کمیته ها و شوراهای دانشگاه

 

شركت در كميته‌ها و شوراهاي دانشگاه، وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي

رديف

نام كميته يا شورا

مدت فعاليت

از

تا

1

عضو کمیته منتخب منطقه شش هیات ممیزه دانشگاه ازاد اسلامی

22/10/1371

10/5/1372

2

کميته تاليف و ترجمه دانشگاه علوم پزشكي اهواز

15/4/1373

10/7 /1373

3

كميته مركزي سازمان بهداشت جهاني در دانشگاه علوم پزشكي اهواز

21/10/1371

21/10/1373

4

کميته تحقيقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشكي اهواز

18/1/73

18/1/1374

5

کميسيون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

29/1/1373

29/1/1374

6

کميته نظارت بر هزينه های تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اهواز

29/1/1373

1/7/1374

7

استاد راهنمای دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي تهران

16/6/1376

16/6/1378

8

کمیته تحقيقات، تحول و فناوری و بیوتکنولوژی برنامه سوم توسعه

27/7/1377

27/7/1380

9

عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشكي تهران

12/11/1377

27/7/1380

10

عضو کمیته پیشگیری از بیماری تالاسمی

2/7 /1375

27/7/1380  

11

کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی علوم تشریحی

2/3/1380

24/8/ 1380

12

شوراي دانشگاه علوم پزشكي تهران

25/1 /1377

1/9/1380

13

هيأت داوران سومین وچهارمین جشنواره ابن‌سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران

10/4/1380

1/9/1380

14

کميته کتاب، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشكي تهران

29/4/1376

1 /9 /1380

15

شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران

13/11/1377

1/9/1380

16

کميسيون علوم پايه پزشكي مدارک تحصيلی دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

30/3/1378

25/5/1383

17

شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

4/7 /1374

25/5/1383

18

شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

14/1 /1375

25/5/1383

19

کميته توسعه مبتنی بر دانایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

14/11/1383

25/5/1383

20

استاد مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران

22/7/1377

25/5/1383

21

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي تهران

22/7/1380

25/5/1383

22

کمیته تخصصی علوم پایه شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران

4/11/1377

25/5/1383

23

شوراي پژوهشي گروه اناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران

27/7/1379  

25/5/1383

24

شورای اجرایی گروه اناتومی دانشگاه علوم پزشكي تهران

17/3/1374

25/5/1383

25

عضويت هيئت بورد تخصصي رشته بافت‌شناسي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

14/7 /1375

1/7 /1384

26

شورای بازنگري دروس جامع آناتومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

25/7/1383

25/7/1384

27

شوراي دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

14/11/1383

2/9/8413

28

عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز

8/11/1384

31/6/1386

29

کمیته علمیو اموزشی هیات نظارت و بازرسی شورای انقلاب فرهنگی

1386/9/24

تا كنون

30

استاد راهنمای دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

23/1/1376

25/5/1383

 

پیام برای استاد