پایان نامه های دکترای عمومی داروسازی

رديف

موضوع پايان‌نامه

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع و شماره ثبت

موقعیت

اثرات گل ختمي بر غدد مترشحه ناي مرغ

محمود مشكات

دكتراي داروسازي

1371

 مشاور

اثر جيره غذايي حاوي روغن كنجد بر روي ساختمان تخمدان موش ماده

زهرا پويا

دكتراي داروسازي

1372

داور 

3

بررسي اثرات تراتوژنيك قرص متوكسالن بر جنين خرگوش

خسرو دقايقي

دكتراي داروسازي

1373

  مشاور

4

اثرات گل پنيرك به دو روش خوراكي و نبولايز (Nebulize) بر غدد موكوسي اپي‌تليال ناي مرغ

مرتضي آزمايش

دكتراي داروسازي

1373

  مشاور

5  

بررسي اثرات تراتوژنيك كرم هيدروكينون 2 درصد در خرگوش

كورش منصوري

دكتراي داروسازي

74-1373

 مشاور 

بررسي اثرات تراتوژنيك جنتامايسين بر بيضه‌هاي خرگوش

عبدالامين فقيهي

دكتراي داروسازي

74-1373

  مشاور

7  

مقايسه اثر سايمتيدين و رانيتيدين روي سلول‌هاي گليكوپروتئين روده و آنزيم‌هاي ميكروزومال كبدي موش سوري

فريبا غلامي

دكتراي داروسازي

74-1373

داور  

تأثير موضعي Dithranol بر روند القاء Epidermal Hyperproliferation در پوست نرمال موش Rat

محمد شاه‌بختي

دكتراي داروسازي

78-1377

3921

 مشاور 

بررسی اثرات سرب حاد و مزمن بر روی سلول‌های مویی حلزون گوش داخلی و پرده صماخ در خوکچه هندی نر

مریم مودی

دكتراي داروسازی

1378

 داور 

10

ارزيابي اثرات ضدباروري تركيبات (4، 1- دي‌هيدرو-6،2- دي‌متيل-4 -(4- نيتروفنيل)- 5 ، 3 پيريدين دي‌كربوكسيليك اسيد دي‌ايزو پروپيل استر) و (1،4- دي‌هيدرو-6،2- دي‌متيل-4-نيتروفنيل(-5 ، 3 پيريدين دي‌كربوكسيليك اسيد دي‌ايزو بوتيل استر) در موش صحرايي نر

سيروس سيمي

دكتراي داروسازي

27/7 /1381

  مشاور

11 

بررسي تغييرات سيستم توليدمثل موش صحرايي نر (Rat) در اثر تجويز استرهاي 1 و 4-دي‌هيدرو-2 و 6-دي‌متيل-4 (4-نيتروفنيل) -3 و 5-پيريدين دي‌كربوكسيليك اسيد دي‌اتيل‌استر و 1 و 4-دي‌هيدرو2- و 6-دي‌متيل -4(4-نيتروفنيل)-3 و 5-پيريدين دي‌كربوكسيليك اسيد دي نرمال بوتيل‌استر

محمد برزآبادي

دكتراي داروسازي

1382

  مشاور

12

ارزيابي اثرات ضدباروری دو تركيب دي هيدرو پيريدينی با استرهای‌بنزيل و ‌سيكلوهگزيل در موش صحرايي نر 

شكيبا مشهدبان‌كوچسرايي

دكتراي داروسازي

1383

  مشاور

پیام برای استاد