اصول مقدماتی روشهای بافت شناسی و استریولوژی (همراه با واژه نامه تخصصی)

 basic-principles-of-histology-and-stereology-with-specialized-dictionaries

 نام کتاب: اصول مقدماتی روشهای بافت شناسی و استریولوژی (همراه با واژه نامه تخصصی)

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1379

مولفان: دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده

دسته بندی: تکنیک

 

پیام برای استاد