بافت شناسي و جنين‌شناسي اختصاصي دهان و دندان

Posted in بافت شناسی

oral-histology-and-embryology-specific-1381

 

 

 

نام کتاب: بافت شناسي و جنين‌شناسي اختصاصي دهان و دندان

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تاریخ انتشار:  1381

مولفان:

دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

دسته بندی:بافت شناسی

پیام برای استاد