اصول نظری و روش های پیشرفته بافت شناسی و هیستوشیمی- جلد اول

اصول نظری و روش های پیشرفته بافت شناسی و هیستوشیمی- جلد اول

 

نام کتاب: اصول نظری و روش های پیشرفته بافت شناسی و هیستوشیمی- جلد اول

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار:  1385

مترجمان:

 دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دكتر پريچهر پاسبخش، طوبی مهران نیا، دکتر حمید محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری ، دکتر فاطمه ملک

دسته بندی:  هیستوشیمی

پیام برای استاد