منابع قرانی برای جنین شناسی

- کتاب توحید مفضل

 

1-http://www.miraclesofthequran.com/scientific_89.html

2-http://health.howstuffworks.com

3-http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_differentiation

4-http://en.wikipedia.org/wiki/Embryo

5-http://en.wikipedia.org/wiki/Prenatal_development

6-http://miraclesofthequran.persianblog.ir

پیام برای استاد