مولکول بتا کاتنین برای تشکیل ریشه دندان مورد نیازاست

مولکول بتا کاتنین برای تشکیل ریشه دندان مورد نیازاست

محققان نشان دادند که پروتئینی به نام ß-catenin به شدت در ادنتوبلاست‌ها، سلول‌های تولید کننده عاج دندان که برای تشکیل ریشه ضروری هستند ، بیان می‌شود. به گزارش بنیان به نقل از sciencedaily، انجمن‌های بین المللی تحقیقات دندانپزشکی آمریکا (IADR / AADR)، به تازگی مقاله‌ای را با عنوان
"ß-catenin در ادنتوبلاست‌ها برای تشکیل ریشه دندان لازم است"، به چاپ رسانده است. این مقاله توسط Tak-Heun Kim و Cheol-Hyeon Bae از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی کره نوشته شده است که در مجله تحقیقات دندانپزشکی IADR / AADR منتشر شده است. ریشه دندان، همراه با بافت های اطراف آن، حفظ کننده دندان در فک هستند. ریشه پس از تشکیل تاج طی فرآیندی به نام مورفوژنز توسعه می‌یابد. در حالی که مکانیسم های سلولی ومولکولی تکوین ابتدایی دندان و مورفوژنزتاج بطورگسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اطلاعات کمی در مورد مکانیسم های مولکولی کنترل کننده تشکیل ریشه دندان در دست است. دراین مطالعه، Kim و Bae نشان دادند که پروتئینی به نام ß-catenin به شدت در ادنتوبلاست‌ها، سلول‌های تولید کننده عاج دندان که برای تشکیل ریشه ضروری هستند‌، بیان می‌شود. غیر‌فعال کردن ß-catenin دربافت‌های خاص در ادنتوبلاست‌های درحال تکوین، سبب تولید دندان های آسیا فاقد ریشه و دندان های پیشین نازک می شود. در شروع تشکیل ریشه در دندان آسیای جهش یافته، اپیتلیوم گردنی بطور رأسی برای تشکیل غلاف اپی‌تلیالی ریشه گسترش می‌یابد. اما تمایز سلول های ادنتوبلاست ریشه با از دست دادن سلول های لایه اپتلیالی درونی مختل شده، لایه‌های اپی‌تلیالی بیرونی بدون ریشه گسترش می‌یابند و بافت‌های پری‌اودنتال به سمت پالپ دندان گسترده می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد که نیاز سلولی مستقلی برای سیگنالینگ Wnt / ß-catenin در مزانشیم دندانی برای تشکیل ریشه وجود دارد.

Download Now

File name: Molecule beta-catenin is required for the formation of root.pdf

725 0

 

پیام برای استاد