ضروریات استریولوژی

ضروریات استریولوژی

 

نام کتاب: ضروریات استریولوژی

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1389

مولفان: دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر زهرا حیدری، دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب دکتر حسن مروّتی، دکتر غلامرضا حسن زاده،  دکتر سید محمد علی شریعت زاده، دکتر محمد حسینی شریف‌آباد، دکتر مجید طوافی

دسته بندی: تکنیک

پیام برای استاد