ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری- همراه با اطلس تصویری

ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری- همراه با اطلس تصویری

 

 

نام کتاب: ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری- همراه با اطلس تصویری

 نام ناشر: انتشارات امید- دانشگاه علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار:  1390

مولفان: 

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر حسن مروتی، دکتر حمید رضا صادقی رودسری

دسته بندی: تکنیک

پیام برای استاد