(ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری (همراه با اطلس تصاویر

(ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری (همراه با اطلس تصاویر

 

 

 

نام کتاب: (ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری (همراه با اطلس تصاویر

 نام ناشر: انتشارات امید- دانشگاه علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر حسن مروتی، دکتر حمید رضا صادقی پور رودسری

دسته بندی: تکنیک

پیام برای استاد