روش‌هاي كاربردي و واژه‌شناسي تخصصي هيستوتكنيك، استريولوژي و مورفومتري (چاپ دوم)

register-with-histological-techniques-methods-and-terminology-expertise-stereo-happylogy-and-morphometry-second-edition-1385

 

 

 

نام کتاب: روش‌هاي كاربردي و واژه‌شناسي تخصصي هيستوتكنيك، استريولوژي و مورفومتري (چاپ دوم)

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1385

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمودزاده

دسته بندی: تکنیک

پیام برای استاد