اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني

 

basics-of-working-with-electron-microscopy-1378

 

 

 

 

نام کتاب: اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1378

مولفان: دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی

دسته بندی: تکنیک

پیام برای استاد