اکو فیزیولوژی تولید مثل ماهیان

echo-reproductive-physiology-of-fish

 

نام کتاب: اکو فیزیولوژی تولید مثل ماهیان

 نام ناشر: انتشارات امید- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چاه بهار- دانشگاه زابل

تاریخ انتشار: 1390

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر علی طاهری میرقائد، دکتر حمید چوبینه، دکتر امیر‌پرویز سلاطی

دسته بندی:دریایی

پیام برای استاد