اکو فیزیولوژی جانوران آبزی

اکو فیزیولوژی جانوران آبزی

 

نام کتاب: اکو فیزیولوژی جانوران آبزی

 نام ناشر: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشگاه زابل

تاریخ انتشار:  1390

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر سیدمحمد باقر نبوی، دکتر علی طاهری میرقائد، دکتر زهرا حیدری، دکتر احمد سواری، دکتر حمید چوبینه، دکتر احمد قرایی

دسته بندی: دریای

پیام برای استاد