بافت شناسی پایه جان کوییرا

Posted in بافت شناسی

Jun_Gueiras 

نام کتاب: بافت شناسی پایه جان کوئیرا

نام ناشر: انتشارات تیمورزاده

تاریخ انتشار: 1390

نوع کار: ترجمه 

ناظر:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

مترجمین:

دکتر محمد نادران، دکتر مرتضی نادران

دسته بندی:

بافت شناسی

پیام برای استاد