مهارت‌های آموزشی برای دانشجویان

Posted in بافت شناسی

Teaching skills for Students

نام کتاب: مهارت‌های آموزشی برای دانشجویان

نام ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1390

نوع کار: تآلیف

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دکتر حسن مروتی

دسته بندی: بافت‌شناسی

پیام برای استاد