بافت شناسی پزشکی - جلد اول

Posted in بافت شناسی

بافت شناسی پزشکی - جلد اول

 

 

نام کتاب: بافت شناسی پزشکی - جلد اول

 نام ناشر: انتشارات اميد – تهران

تاریخ انتشار:  1379

مولفان:

دکتر باقر مینایی ،دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

دسته بندی:بافت شناسی

پیام برای استاد