آخرین کتابهای چاپ شده: کلیات بافت شناسی چاپ سوم

Posted in بافت شناسی

دگردیسی در آبزیان و برخی از رده های جانوری ‏

 

 

نام کتاب: کلیات بافت شناسی

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1395

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی دکتر شبنم موثقی، دکتر فاطمه ملک، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر طیبه رستگار، دکتر نسرین تک زارع

دسته بندی: بافت شناسی

پیام برای استاد