کلیات بافت‌شناسی انسانی

Posted in بافت شناسی

general-human-histology-1391

 

 

 

نام کتاب: کلیات بافت‌شناسی انسانی

 نام ناشر: انتشارات امید- دانشگاه علوم پزشکی تهران- جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، نسرین تک زارع، فاطمه ملک، دکتر حمید چوبینه

دسته بندی: بافت‌شناسی

پیام برای استاد