بافت‌شناسی پزشکی

Posted in بافت شناسی

 

 

نام کتاب: بافت‌شناسی پزشکی

 نام ناشر:  انتشارات جعفری

تاریخ انتشار:  ۱۳۸۹

مولفان:

دکتر باقر مینایی، دکتر فاطمه ملک،دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی دکتر فاطمه افشاری، دکتر هنگامه رضوی، دکتر فرزانه دهقانی، دکتر فهیمه محمد قاسمی، دکتر طاهره مازوچی، دکتر مجید کاتبی، دکتر بهناز شوهانی، دکتر فرزاد رجایی، دکتر اکرم ابولحسن زاده، دکتر مرضیه پناهی، دکتر مهناز آذزنیا

دسته بندی:بافت‌شناسی

 

پیام برای استاد