اصول بافت‌شناسي انساني

Posted in بافت شناسی

principles-of-human-histology-1379

 

 

 

 

نام کتاب: اصول بافت‌شناسي انساني

 نام ناشر: انتشارات پژواک- تهران

تاریخ انتشار: 1379

مولفان: دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر باقر مینایی

دسته بندی: بافت شناسی

پیام برای استاد