روش های کاربردی و واژه شناسی تخصصی هیستو تکنیک، استریولوژی و مورفومتری- چاپ سوم

Posted in تکنیک

روش های کاربردی و واژه شناسی تخصصی هیستو تکنیک، استریولوژی و مورفومتری- چاپ سوم

 

نام کتاب: روش های کاربردی و واژه شناسی تخصصی هیستو تکنیک، استریولوژی و مورفومتری- چاپ سوم

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1388

مولفان: دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،دکتر زهرا حيدری، دکتر حميدرضا محمود زاده

دسته بندی: تکنیک

پیام برای استاد