اطلس بافت شناسی و جنین شناسی تخصصی دهان و دندان

Posted in بافت شناسی

oral-histology-and-embryology-atlas-specialty

 

نام کتاب: اطلس بافت شناسی و جنین شناسی تخصصی دهان و دندان

نام ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار: 1390

مولفان:

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دکتر باقر مینایی زنگی، دکتر حمید چوبینه، دکتر مجید رحمانی، دکتر هاتف قاسمی، نسرین تک زارع، فاطمه ملک

دسته بندی:

بافت شناسی

پیام برای استاد