ناهنجاری های جنینی انسان همراه با اطلس رنگی

ناهنجاری های جنینی انسان همراه با اطلس رنگی

 

نام کتاب: ناهنجاری های جنینی انسان همراه با اطلس رنگی

 نام ناشر: دانشگاه شهيد چمران اهواز

تاریخ انتشار: 1387

مولفان: دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دكتر حسن مروّتي

دسته بندی: جنین شناسی

پیام برای استاد