کلیات جنین‌شناسی بالینی واطلس منظوم جنین‌های ناهنجار

کلیات جنین‌شناسی بالینی واطلس منظوم جنین‌های ناهنجار

 

 

 

نام کتاب: کلیات جنین‌شناسی بالینی واطلس منظوم جنین‌های ناهنجار

 نام ناشر: انتشارات سفیر سلامت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، سهیل میرزایی

دسته بندی: جنین‌شناسی

پیام برای استاد