آناتومی جامعه تنه پزشکی - چاپ اول

آناتومی جامعه تنه پزشکی - چاپ اول

 

نام کتاب: آناتومی جامعه تنه پزشکی - چاپ اول

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تاریخ انتشار:  1384

مولفان:

دکتر زهرا حیدری- دکتر حمید محمود زاده ثاقب- دکتر محمد حسن كريم فر-دكتر پريچهر پاسبخش-دكتر مهدي مهدي زاده- دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی

دسته بندی:آناتومی

پیام برای استاد